Římskokatolická farnost Třebíč-město

Kostel Svatého Martina

01_Pravidelné bohoslužby_2019_11 .png
01_Otevření_2019_11.png

ZMĚNY BOHOSLUŽEB A  DALŠÍCH AKCÍ

v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob.
Sledujte internetové stránky třebíčských farností
a předávejte informace především starším farníkům.

Pozdrav faráře P. Jiřího Dobeše všem Třebíčanům .

Bratři a sestry, přátelé, Třebíčané!

Před sochu Panny Marie a sv. Václava v našem kostele sv. Martina jsem dal kartičky se zvoláním „Svatá Maria! Oroduj za nás!“ „Svatý Václave! Oroduj za nás!“ Přes den jsou tyto sochy osvíceny, aby byly vyjádřením i naší modlitby za naše město i naši českou zem, za celou Evropu i svět. Je to jistě vyjádření modlitby nás všech. Před oltářem hoří svíce a u ní se nachází soška Panny Marie z Mariazell s tímto textem:

„Svatá Maria! Oroduj za Třebíč, celou českou zem i Evropu!

Soška  Marizellské Madony

V sobotu 31. srpna 2002 se farníci z Třebíče vypravili na pouť do Mariazell. Při této příležitosti jsme předali kopii Marizellského obrazu tomuto místu.

A na oplátku jsme nečekaně dostali tuto sošku - kopii Marizellské Madony s Ježíškem. V rukou drží jablko (symbol prvního hříchu) a hrušku (symbol utrpení a na­děje - když je strom už starý a skoro suchý, přesto vyroste na větvičce ovoce). Soška byla u oltáře v Mariazell slavnostně dotýkána.

Ať Panna Maria chrání Třebíčany, celou českou zem i celou Evropu,
jako ji chránila i ochránila ve středověku před morem a na konci druhé světové války před ničivými střelami.“

 

Často se v těchto dnech modlím. Raději káži, jak píši.

Ale přesto cítím potřebu Vám být nablízku a napsat pár řádků.

Zkuste se podívat z okna ven na náš kostel, nebo nějaký jiný třebíčský kostel
a pozdravit Pána Ježíše v kostele na dálku:

 „Chválena a velebena buď bez ustání Nejsvětější svátost oltářní.“

Činím to ráno, ještě než jdu otevřít kostel.

Chtěl bych Vás teď pozdravit a říci - napsat, co mě leží na srdci:

Děti!

Využijte současné doby pro to, abyste se naučily správně nakládat s časem. Udělejte si svůj denní řád. V kolik vstanu, co budu dělat, kdy se budu učit, kdy si udělám přestávku a kdy si zase něco přečtu z bible, či si poslechnu dobrý pořad. Kdy se pomodlím a kdy půjdu spát. To je velmi důležité, nebo vám čas uteče mezi prsty jako voda.

Mládeži!

Přemýšlejte více o životě, o trvalých a věčných hodnotách. Učte se brát odpovědnost do svých rukou. Naučte se rozlišovat věci podstatné a třeba těžké od věcí zbytečných, i když jsou krásné.

Otcové,

učte se být opěrným sloupem vaší rodiny. Za ni především máte zodpovědnost. Dětem naslouchejte pozorně, ale nemusíte je poslouchat. Máte je však usměrnit a vše vysvětlit.

Maminky,

buďte dál obětavé a laskavé, ale učte nejen pro děti vše udělat, ale učte se s nimi dělat dobro pro druhé.

Manželé,

tolik na vás záleží. Jistě prožíváte hodně těžkostí. Ale Bůh vám dal krásné poslání. Milovat se a milovat a vychovávat svoje děti. Nezapomínejte na to. Vše ostatní je vedlejší a druhořadé, anebo to má tomuto krásnému cíli sloužit.

Nemocní, staří, dlouhověcí!

Radujte se z každého dne, který je vám dopřán a využijte ho naplno, ne pro radovánky, ale pro radostný život v lásce s Bohem a s lidmi, zvláště těmi nejbližšími.

Přátelé,

buďte si blízcí jeden druhému. Nemusíte být oporou stovce lidí, ale buďte oporou svým nejbližším.

 

Modlím se za vás a těším se, až se zase osobně setkáme v našem kostele sv. Martina,
nebo nějakém jiném kostele.

 

P. Jiří Dobeš

V Třebíči 21. března 2020

Farnost Třebíč-město
Kostel sv. Martina
Do odvolání se žádné
bohoslužby nekonají !
Farář P. Jiří Dobeš je k dispozici pro individuální duchovní péči a službu. 

 P. Jiří Dobeš  ke 5. neděli postní.

Bratři a sestry, přátelé!

Nad čím jsem tento týden přemýšlel?

V radiu jsem zaslechl pěknou myšlenku: „Člověk roste s úkoly.“

Myslím, že je to pěkná výzva pro každého z nás. Dávat si úkoly, které jsou splnitelné, ne nicotné, ne velikášské, ale reálné, a ty plnit každý den. Tak každý z nás může růst.

Příprava na první svaté přijímání u sv. Martina bude pokračovat, až skončí velká opatření. Myslím samozřejmě společnou přípravu dětí spolu s rodiči v našem kostele, která probíhala každou středu po dětské mši svaté od 17 hodin v klubovně kostela. Ale každý z nás se může, mohl by a měl by se připravovat, abychom nezůstávali stát na místě. Čas nezastavíme a tak bychom se ani my neměli zastavit. Nemůžeme dělat určité věci, ale mnoho dalších zase dělat můžeme a máme na ně čas.

 

Takový jednoduchý domácí úkol bych dal všem:

 1. Na prstech levé ruky si vyjmenuj, co nemůžeš kvůli koronaviru dělat, v čem jsi omezen. (Já nemohu sloužit veřejné mše svaté, nemohu nabízet společné setkání, nemohu ve škole učit náboženství, musím nosit roušku J, musím si často umývat ruce mýdlem)

 2. Na prstech pravé ruky si vyjmenuj, co v nastalé situaci, díky koronaviru dělat můžeš. (Já mohu více sedět u počítače a psát Ti dopis, mohl jsem vytisknout a poskládat modlitby na obrázky se svatými, mohu o něco déle spát, mohu se v kostele více modlit, mohu snadno vyhovět, když mě někdo požádá o zpověď v kostele a jsem tam k dispozici, pokud to někdo nutně potřebuje.

 3. A pak si vyber, co z toho dělat chceš. Můžeš číst bibli, je rok Písma svatého, můžeš se naučit Korunku k Božímu milosrdenství, pokud ji neumíš a modlit se ji. A snad budou stačit jeden až dva úkoly. Hlavně si správně rozvrhni čas, aby ti lépe utíkal a především, abys mohl růst s úkoly, které si sám před sebe postavíš.

Mgr. Jiří Dobeš, děkan třebíčský

V Třebíči 27. března 2020

2020_04_04_Květná neděle.jpg

Bratři a sestry, drazí věřící!

5. dubna 2020

Žijeme v rychlé době.

Stále se vše zrychluje, a my jsme se už ani neuměli zastavit. A najednou jsme byli zastaveni - epidemií koronaviru. Ano, má to mnoho negativních dopadů, zvláště na zdraví a životy lidí, na ekonomiku, malé živnostníky, na naše pohodlí. Nemůžeme dělat, co bychom zrovna chtěli. Ale může to být výzva do našeho života. Určitě jsme si už uvědomili, že to může být i obohacení pro naše rodiny: Máme na sebe více času, nemůžeme být se spoustou vzdálených lidí, ale můžeme být více spolu v našich rodinách. Většinou jsme více doma a můžeme přemýšlet nad svým životem a nad životem své rodiny trochu z jiného pohledu.

 

Na Květnou neděli
si můžeme přečíst pašije - část evangelia -  radostné zvěsti, která mluví o utrpení Pána Ježíše. Letos čteme Matoušovo evangelium (Mt 26,14-27,66). Každý člen rodiny může přečíst část (což je asi nejjednodušší), nebo si přečtěme pašije s rozdělenými rolemi. (můžete o ně napsat o. Jiřímu, nebo si je stáhnout na našem farním webu.) Nespokojme se s přečtením při poslouchání TV Noe či Radia Proglas. Nebo se pomodleme křížovou cestu.

V kostele budou v neděli od 8 hodin požehnané ratolesti - kočičky, které si můžete z kostela odnést do svých domovů.

 

Na Zelený čtvrtek
bude kostel u sv. Martina otevřený do 18 hodin. Pak bude následovat mše svatá v soukromí, jak to vyžaduje současná situace. Přidejte se v této době ke sledování prostřednictvím některého veřejného sdělovacího prostředku. Před ní si můžete nachystat i vy společnou večeři. Po mši svaté se můžete doma chvíli modlit společně, a potom každý sám ve svém pokojíku či ložnici. Getsemanskou zahradou nebude letos kaple sv. Anny v našem kostele, ale kout ve vaší domácnosti.

Na Velký pátek
se můžete pomodlit křížovou cestu doma, nebo jít ke Kostelíčku a pomodlit se ji cestou. Vynalézavosti se meze nekladou. Do 18 hodin bude kostel také otevřen pro soukromou modlitbu. Po ní budou zase následovat soukromé velkopáteční obřady. Vzpomínám si, když v Jaromě­řicích byl Velký pátek, tak mnoho farníků z vesnic se mohlo účastnit jen odpolední křížové cesty a kostel byl hodně naplněn lidmi. Aut lidé moc neměli, a tak už na večerní obřady nemohli dojet. Při velkopátečních obřadech se uctíval kříž tak, že ho políbil děkan a ministranti. Potom ho kněz držel hodnou chvíli a lidé ze svých míst se modlili. Při obřadech je kněz vyzval, aby doma sundali kříž, oprášili jej a také ho osobně uctili. Svěřme dětem třeba tento úkol: připravit kříž pro večerní uctění našeho rodinného kříže - sundat, utřít, očistit, připravit svíce do blízkosti kříže.

 

Na Bílou sobotu
i můžeme zajít do přírody i do kostela a přemýšlet, co by bylo, kdyby Kristus nezemřel a nevstal z mrtvých? Co by se stalo?

Večer pak zapalme svíci, jak nás k tomu níže vybízí naši biskupové. Velikonoční obřady budu slavit zase v soukromí v 20 hodin. Nemůžeme obřad letošních Velikonoc prožít v jednom prostoru kostela, ale v duchu vás všechny pozvu do tohoto prostoru, abychom prožili největší událost dějin pospolu.

 

Hod Boží velikonoční.

Nyní už víme, že epidemie bude pokračovat i v této době, ale to nebrání, abychom s Kristem prožili největší událost dějin i našeho života. Kristus vstal z mrtvých, a to je i naše vítězství nad smrtí, hříchem i nad každou nemocí.

Kéž slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.

To Vám ze srdce přeji a v modlitbě vyprošuji.      

 

P. Jiří Dobeš

Papež František udělil
mimořádné požehnání
Urbi et Orbi

V páteční podvečer 27. března se na prostranství před Bazilikou sv. Petra konala mimořádná pobožnost spojená s adorací Nejsvětější svátosti a eucharistickým požehnáním Urbi et Orbi, které ve streamingovém přenosu a před prázdným Svatopetrským náměstím předsedal Petrův nástupce.

Papež2.jpg

Viděl jsem jednoho muže,
oblečeného v bílém, unaveného,
jak v dešti a v chladném větru
stoupá k oltáři.
Nese bolest a utrpení,
nese je s nadějí.
Viděl jsem jednoho muže, starce,
jak kulhavě
stoupá po schodech
a na ramenou - bolest světa.
Viděl jsem jednoho muže,
soustředěného,
jak se chvěje a modlí
za odpuštění všech našich hříchů
a za naší spásu.
Viděl jsem jednoho muže,
jednoho z mnoha,
jak se staví do čela všech,
aby se modlil za všechny.
Viděl jsem jednoho muže, říkal:
“Nikdo se nespasí sám,”
protože nejsme sami,
když věříme v Boha-Otce a jeho spásu.
Viděl jsem jednoho muže,
který se, stejně jako všichni lidé světa,
spasí,
protože uvěřil a věří už navěky.
(z italského originálu, překlad: OMI)

Modlitba pro čas pandemie

Bože, prosíme:

 • Kéž my, kteří jsme jen znevýhodněni, pamatujeme na ty,
  jejichž život je v sázce.

 • Kéž my, kterým nehrozí žádné velké riziko,
  pamatujeme na ty nejzranitelnější.

 • Kéž my, kteří si můžeme dovolit ten luxus a můžeme pracovat z domu, pamatujeme na ty, kteří se musí rozhodnout, jestli budou chránit své zdraví, nebo si vydělávat na nájem.

 • Kéž my, kteří máme možnost postarat se o děti, když je škola zavřená, pamatujeme na ty, kteří tuto možnost nemají.

 • Kéž my, kteří jsme museli zrušit naplánované cesty,
  pamatujeme na ty, kteří se nemají kam utéci.

 • Kéž my, kteří kvůli zmatkům v ekonomice přicházíme o svůj zisk, pamatujeme na ty, kteří žádný zisk nemají.

 • Kéž my, kteří kvůli karanténě trávíme čas v pohodlí svého domova, pamatujeme na ty, kteří žádný domov nemají.

 • Naši zemi sice svírá strach, ale je čas milovat.

 • Proto když nyní nemůžeme jeden druhého fyzicky obejmout, ať najdejme jiné způsoby, jak svým bližním zprostředkovat láskyplnou Boží náruč.

Amen.

(Překlad z Karl Barth for dummies)

Kostelní zvony se rozeznějí

na Květnou neděli v 11.00 hodin

Na Květnou neděli 5. dubna 2020 v 11.00 hodin se na pokyn biskupa Vojtěcha Cikrleho  rozeznějí  v brněnské diecézi  na pět minut  kostelní zvony jako výzva ke společné modlitbě všech lidí dobré vůle.

Zvony neodmyslitelně patří ke křesťanské tradici, a tedy i k evropské kultuře, která je křesťanstvím utvářena.

Zvony v kostelních věžích svolávají k bohoslužbám, vybízejí k modlitbám, ale jsou nositeli řady symbolických významů. 

Pastýřský list biskupa Cikrleho v době pandemie koronaviru COVID-19

31.března 2020

Milé sestry, milí bratři,

ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimořádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen prostřednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů.

Přesto nás má i toto netradiční prožívání postní doby a velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem, který za nás zemřel, abychom mohli být připojeni k jeho vítězství nad zlem a hříchem. Proto pro nás může být i tento čas se všemi nejistotami vnějších okolností časem milostí a požehnání.

 

Svůj život ani běh světa nemáme nikdy zcela ve svých rukou.

 

Koronavirová doba ukazuje svět křehčí a zranitelnější víc, než jsme si doposud mysleli, a nikdo z nás neví, jak dlouho ještě pandemie potrvá a jak se bude vyvíjet. Ani jak dlouho budeme žít ve svých osobních i společných nejistotách a omezeních. Přinesla však už i něco velmi pozitivního – vlnu vzájemné solidarity a nejrůznější formy obětavé služby a pomoci druhým v nasazení lékařů, zdravotních sester, policistů, hasičů, charitních pracovníků, politiků i běžných občanů, kteří nezištně pracují a finančně přispívají pro dobro ostatních.

Všem jim za to patří upřímné poděkování.

 

Děkuji ale také vám, rodinám, že jste napříč generacemi přijali nouzová opatření a sdílíte tento čas mnohdy v malém izolovaném prostoru a ve specificky nastavených podmínkách se snažíte hledat nové cesty k sobě navzájem.

Děkuji i vám, kteří tento čas prožíváte v osamocení, bez kontaktu s ostatními, a s obavami očekáváte další vývoj. Děkuji za vaši trpělivost, naději a modlitby. Děkuji vám kněžím, jáhnům a duchovním společenstvím za modlitby, které jsou v tomto čase nesmírně důležité.

 

Stará moudrost praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce.

Jedny, které se za zdar celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Pro věřící brněnské diecéze jsem vyhlásil na úterý 17. března citelný půst a možnost almužny na dobrý účel.

 

Nyní se obracím k širšímu společenství, ke všem lidem dobré vůle:

Prosím, abychom se bez ohledu na vyznání a názorové postoje spojili v modlitbě jako děti jednoho Otce. Na Květnou neděli 5. dubna v 11 hodin, kdy budou po celé brněnské diecézi znít kostelní zvony, se společně pomodleme Otče náš.

Ať tato modlitba přispěje k vědomí, že k sobě přes nejrůznější rozdíly patříme. Zapomeňme na zlobu, svár, nenávist a všechna zklamání. Snažme se smířit a odpustit si navzájem a obraťme se k Bohu, který je i v těchto chvílích náš milující Otec. To bude nejlepší přípravou na blížící se Velikonoce, na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.

 

Letošní Velikonoce budou neobvyklé. Po stránce vnější zcela určitě. Jestli po stránce vnitřní, to záleží na každém z nás.

 

Spolu s vámi se modlím a ze srdce vám všem žehnám.

Váš biskup Vojtěch

https://www.biskupstvi.cz/2020-04-01-pastyrsky-list-biskupa-cikrleho-pandemie

Modlitební řetěz 24-7 v Třebíči

24 hodin denně - 7 dní

! Prodlužujeme modlitby do úsvitu Velikonočního rána !

Rezervace:

http://www.modlitby24-7.cz/trebic/rozpis?week=0

2020_03_30.jpg

Milí přátelé,

znovu jsme tu s modlitbami 24-7

Začínáme už zítra, v pondělí 30.3.2020.
Prodlužujeme modlitby do úsvitu Velikonočního rána !

Registrace modlitebních hodin probíhá jako vždy na internetu,
rozdíl je ten, že se budeme modlit každý tam, kde má možnost.

Ať už je to doma, v přírodě, nebo třeba v garáži, na půdě, či ve sklepě :-)

Důležité je padnout na kolena před Králem Králů a Pánem Pánů,
vyznat, že bez Něho nejsme a nemůžeme NIC
a přijmout, že s Ním jsme naopak VÍTĚZOVÉ.

Je na nás, jestli si vybereme Život anebo smrt.
Jestli zvolíme strach anebo LÁSKU.

David byl pouhým pasáčkem ovcí, ale věřil v Boha Izraele!
Goliášova zastrašovací píseň dozněla ze zvukem jeho praku...
Dnes zní nad světem zastrašovací píseň nového obra jménem Corona.

Stačí Tvůj Bůh na tohoto obra?

Nemůžeš udělat nic, aby byl Bůh třeba jen o milimetr větší
a nemůžeš udělat nic, aby byl Bůh třeba jen o milimetr menší.

Ale, můžeš udělat MNOHO pro to, aby byl Bůh MNOHEM VĚTŠÍ  ve tvém SRDCI.

S přáním všeho dobrého

Tým 24-7 Třebíč

v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00

29. března 2020

INFORMACE PRO TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Aktuality a souhrnné zprávy farností Třebíče 

Neděle NENÍ pouze bohoslužba.

Naučme se vyvodit dobro ze zlého.

Převzato z 

https://www.pastorace.cz/clanky/slaveni-nedele-neni-pouze-bohosluzba

Jak řešit slavení nedělních bohoslužeb v současné epidemii koronaviru?
A v čem nám může být tato mimořádná situace i užitečná?

Tvoří neděli jen bohoslužba?

Pro katolíka patří ke slavení dne Páně i účast na nedělní bohoslužbě. Ale nescvrklo se nám mnohdy slavení dne Páně právě jen na pouhou přítomnost na mši svaté? V současné situaci pandemie koronaviru se lidé na bohoslužby nedostanou. A nemůže právě toto být třeba i výzvou k přemýšlení, jak neděli vlastně slavit?

Doporučuji, aby zvláště rodiny slavili neděli třeba tím, že společně budou sledovat bohoslužbu v televizi. Mohou připojit své vlastní přímluvy, mohou si popovídat o slyšeném Božím slově, mohou si udělat “vlastní kázání”. Mohou společně zavolat někomu, kdo je sám… Mohou si něco pěkného přečíst, zahrát společenskou hru, podívat se společně na pěkný film, pomodlit se křížovou cestu… Prostě mohou prožít krásný den Páně, který bude skutečnou oslavou Boží.

Samozřejmě je mnohem lepší, slavit eucharistii ve společenství věřících, a věřím, že se toho opět brzy dočkáme. Zároveň vidím příležitost v tom, že tato mimořádná situace může být i užitečná.

Zpracováno podle textu: "BÝT ČI NEBÝT? na mši svaté?"  -
Pastýřského listu faráře P. Martina Hobzy
. Redakčně upraveno, zkráceno.
 

Naučme se vyvodit dobro ze zlého

"Vládní směrnice (v Itálii) omezují návštěvy veřejných míst, včetně kostelů. Naučme se umění vyvodit dobro ze zlého a proměňme svou zranitelnost v silnější vědomí solidarity" – říká mantovský biskup Gianmarco Busca (Itálie). 

Využít internet a socíální média

"Rozhodli jsme se využít všech sociálních médií, které jsou k dispozici. Jakkoli jsou často kritizována, v situacích jako je tato může být jejich užívání skutečným požehnáním,“ řekl mantovský biskup. Na stránkách diecéze lze nalézt seznam všech bohoslužeb dostupných na internetu. „Chceme ukázat, že církev je živá a nenechává nikoho samotného,“ říká biskup. Zároveň dodává, že nejúčinnější pokání přichází často z vnějšku a z vůle někoho jiného.

Bible jako zbraň

Biskup Busca připomíná, že víra a její zbraně, jako je četba Bible, mohou člověka posílit v boji proti negativním náladám. „Zlo bylo vždy přítomné v lidských dějinách a zůstává v nich nadále, bere na sebe například podobu těch, kdo zneužívají lidskou vystrašenost z budoucího vývoje nemoci a prodávají za vyšší cenu spotřební zboží,“ varuje biskup Busca. Vybízí také k návratu ke správným proporcím této kauzy, k odolnosti před neopodstatněnými strachy a k naslouchání korektním informacím z úst odborníků.

Po duchovní stránce povzbuzuje ke čtení Písma svatého. „Pokud naplníme své domy evangeliem, přečteme si nejdůležitější pasáže a budeme si o nich vyprávět také s dětmi, můžeme skutečně vzdát chválu Pánu a pocítit, že jsme ještě více součástí křesťanského shromáždění, jakkoli se fyzicky nemůžeme účastnit liturgických slavností,“ vybízí biskup. Nová situace pokládá důraz také roli rodičů jako „prvních katechetů“ ve svých domovech, krize se může stát příležitostí k upevnění vztahů k bližním a vnímání sebe sama jako součásti lidstva stále globalizovanějšího, jak v nutnosti snášet zlo, tak v odolávání nesnázím spojenými silami a hledání co nejlepších zdrojů, říká mantovský biskup Gianmarco Busca.

Zpracováno podle článku: "Mantovský biskup k panice kolem koronaviru"
z webu Vaticannews.va/cs z 29. února 2020. Redakčně upraveno, zkráceno.
 

I v těchto okamžicích k nám Bůh promlouvá

Papež napsal (nejen) obyvatelům Benátska: "Píši vám, abych symbolicky napsal všem. Utrpení a prožitek smrti, které nyní kvůli koronaviru zakoušíte spolu s dalšími oblastmi Itálie, mne podněcuje k modlitbě a lidské blízkosti. A je též důvodem ke křesťanské naději – rovněž v těchto okamžicích k nám Bůh promlouvá. Každému člověku přísluší, aby v tomto hlasu zachytil návod k tomu, jak nadále zde na zemi budovat malý díl Božího království.

Tato situace ohrožení je současně příležitostí k tomu, abychom si všimli, čeho jsou schopni mužové a ženy dobré vůle. Myslím na ty, kteří v těchto dnech pracují více, než by bylo jejich povinností, zejména na lékařský a ošetřovatelský personál. Dobrá vůle, pojící se k silnému smyslu pro odpovědnost a spolupráci s příslušnými oprávněnými úřady, se stává přidanou hodnotou, jíž má svět krajně zapotřebí. /.../ Uděluji požehnání všem lidem a zejména těm, kteří oplakávají své drahé, seniorům, nemocným a vězněným."

Zpracováno podle článku: Papež napsal obyvatelům Benátska 
z webu Vaticannews.va/cs. Redakčně upraveno, zkráceno.

Kalendář nastávajících akcí

Akce vzhledem k mimořádné situaci budou upřesňovány!

Neděle 15. března:

3. neděle postní / Stůl slova - Aleš Opatrný

https://www.pastorace.cz/Kazani/3-nedele-postni-stul-slova-ales-opatrny1

1. čtení:                  Ex 17,3-7
2. čtení:                 Řím 5,1-2.5-8
Evangelium:   Jan 4,5-42

Neděle 22. března:

4. neděle postní / Stůl slova - Aleš Opatrný

https://www.pastorace.cz/Kazani/4-nedele-postni-a-stul-slova-ales-opatrny

1. čtení:                  1 Sam 16,1b.6-7.10-13a
2. čtení:                 Ef 5,8-14
Evangelium:   Jan 9,1-41

Neděle 29. března:

5. neděle postní / Stůl slova - Aleš Opatrný

https://www.pastorace.cz/Kazani/5-nedele-postni-a-stul-slova-ales-opatrny

1. čtení:                  Ez 37,12-14
2. čtení:                 Řím 8,8-11
Evangelium:   Jan 11,1-45

Neděle 5. dubna:

6. neděle postní - Květná neděle A / Stůl slova - Aleš Opatrný

https://www.pastorace.cz/Kazani/6-nedele-postni-kvetna-nedele-a-stul-slova-ales-opatrny

1. čtení:                 Mt 21,1-11 (Průvod s ratolestmi)
                                    Iz 50,4-7
2. čtení:                 Flp 2,6-11
Evangelium:   Pašije Mt 26,14-27,66

!

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

 • Facebook