X

Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého

29. května 2020

pátek

18.00

Kostel sv. Martina, Třebíč

Svatodušní vigilie s Iucernáriem.

Duch svatý

je silou...

I pro tebe!

Milost Ducha svatého se právem nazývá „silou“, neboť ti, kteří ji přijímají, se stávají silnějšími než všechna protivenství tohoto světa. Kdo se totiž mohl více považovat za slabé lidi, ne-li apoštolové? Vždyť je psáno, že v hodinu, kdy byl Ježíš zajat, jej všichni opustili a rozprchli se. Když je však naplnila moc Ducha, vidíme jasně, že byli naplněni novou silou. Duch svatý proměnil jejich slabost v sílu, projevující se nevýslovnou láskou.

Síla Ducha svatého přemohla strach, zvítězila nad protivenstvím, výhružkami a mučením a těm, na které sestoupila, se dostalo nadpřirozené odvahy vést duchovní boj do té míry, že se uprostřed trestů, mučení a protivenství nebáli, ale naopak jásali.                                        (Řehoř Veliký)

 

Bůh nám nedal ducha bázlivosti,

nýbrž ducha síly,

lásky a rozvahy... (2 Tim 1,7)

 

(Převzato k knihy „Lectio divina na každý den v roce IV“,

 kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.)