Aktuality a souhrnné zprávy farností Třebíče 

Organizační informace

Kostel sv. Martina v Třebíči je otevřen k osobní modlitbě každý den od 8.00 do 18.00.

  • Po dobu platnosti nařízení vlády bude kostel sv. Martina otevřen k modlitbě denně od 8 do 18 hodin hlavním vchodem. Využijte této nabídky k modlitbě v tichosti chrámu. 

  • Úmysly na mše svaté budou odslouženy každý den. V neděli bude odsloužena mše svatá za farníky a v sobotu na společný úmysl ze soboty a neděle a středy, kdy je více mší svatých.

  • Úřední hodiny zůstávají v platnosti. Pondělí 9 - 11, 14 - 17,   Středa 9 - 11, Čtvrtek 15 - 17.

  • V případě zájmu o svátost smíření apod. kontaktujte otce Jiřího: 728 133 220.
     

Postní almužna 26. únor až 19. duben 2020

Moto: „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný.“

Od popeleční středy budou nachystány ve farnostech postničky – papírové schránky, do kterých během postní doby můžete vhazovat své finanční příspěvky, které ušetříte odříkáním si během čtyřicetidenního postního období. Darovaný výtěžek využije Charita na pomoc lidem v tíživé situaci.

Popeleční středou začíná Postní doba, tzv. čtyřicetidenní, jejímž vrcholem jsou Velikonoce. Do postních dní se nepočítají neděle. Půst nás má vést k vnitřnímu obrácení a osvobození od věcí a postojů, které naše srdce činí nesvobodné. V době postní jsme pozváni k modlitbě, půstu, almužně a můžeme i přidat pokání (snaha o nápravu).

Postní almužna má smysl jen tehdy, je-li spojena s odřeknutím si něčeho, co si dopřáváme během roku. Může to být např. káva, zákusek, maso... Jinou formou může být návštěva "někoho", kterou jsme stále odkládali nebo usmíření se s jiným člověkem, nesledování televize a internetu apod.

Svatý otec František říká: "Nemám důvěru k almužně, která nic nestojí a která nebolí.“

Stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera k nařízením vlády ČR z 15. března 2020 v rámci katolické církve.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316slovo-ke-krizovemu-opatreni-vlady-ceske-republiky-z-15-brezna-2020

 

Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné - bude-li to opravdu nutné - aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.
 
16. března 2020
 
Jménem biskupů Čech a Moravy
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

Doplněk k instrukci: 
1.     Je vhodné, aby si kněz vedl kontakty na lidi, jimž poskytl individuální službu, kvůli případné karanténě.
2.     Doporučení k pohřbům: Považuji za vhodné rozloučení v úzkém rodinném kruhu u hrobu a zádušní mše svatá může být soukromě bez účasti lidu a po zrušení opatření pak ve společenství farnosti.