Římskokatolická farnost Třebíč-město

Kostel Svatého Martina

v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00
INfo-logo2.png

16. května 2021

INFORMACE PRO
TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích 
na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

    Podávání sv. přijímání:

 • v neděli v 9.15 hod.

Příležitost ke svátosti smíření je

 • vždy 1/2 hod před mší svatou.

 • Od středy 14. dubna 8 – 10 a  14 – 16 hod. 

Účast na mši svaté - platí od května:

 • Od 10. května - Nedělní bohoslužby - 100  míst.

Nově je možné využít kapacitu kostela takto:

 • účastníci mezi sebou dodrží rozestupy dva metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat. Jiné organizované akce a setkání podle tohoto opatření zatím umožněny nejsou.

Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění stále platných tří podmínek:

 • ochrana dýchacích cest - respirátory nebo nanoroušky,

 • dezinfekce před vstupem do kostela a 

 • dvoumetrové rozestupy.

 • Rozestupy zachovávejte také při podávání sv. přijímání a netlačte se na věřící před vámi.

 • Nadále se doporučuje nepoužívat svěcenou vodu a vynechat podávání rukou při pozdravení pokoje.

 • Při bohoslužbách už zase můžeme společně zpívat.

Bohoslužby v Třebíči
Na  nedělní bohoslužby v kostele sv. Martina je nutná rezervace míst přes webové stránky.
Sledujte webové stránky třebíčských farností .
V kostele sv. Martina jsou nedělní katecheze pro předškolní a školní děti při mši sv. v 8.00 a v 10.30.

Časté  otázky ohledně platných nařízení při bohoslužbách:

 https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi

Zde jsou  uvedena platná aktuální nařízení, která se týkají  například zpěvu při bohoslužbách, bohoslužeb, svateb, křtin, pohřbů či  poutí a je tam také řada odpovědi na otázky, které by vás mohly zajímat.

      23. května – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO    

SOBOTA 22. KVĚTNA V 20.30   Martin      svatodušní vigilie

SOBOTA 22. KVĚTNA V 21.00   Jejkov       za nové vylití Ducha Svatého

2021_07_Duch svatý.png

LITANIE K DUCHU SVATÉMU

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky i navěky věků. Amen.

DUCHU SVATÝ: (vždy na začátku, na konci vždy:                 BUDIŽ VELEBEN!  )

  • sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka

  • který jsi Otcem i Synem uctíván, nauč mne žít ve stálé přítomnosti Boží

  • který jsi Otcem i Synem uctíván, nauč mne žít podle vůle Nejvyššího

  • který přebýváš v srdci Syna Božího, nauč mě Tebe poznávat a upřímně milovat

  • který oživuješ slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a úplné důvěře v Boha

  • znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň své lásky

  • tajemná holubice, nauč mne chápat Písmo svaté

  • který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit

  • který mluvíš ústy proroků, nauč mne žít v pokoji a míru ducha-duše

  • hořící ohni lásky, nauč mne žít moudře a trpělivě

  • dárce všech darů, nauč mne žít v pokoře a skromnosti

  • přetékající pokladnice milostí, nauč mě chápat cenu utrpení

  • bezedná pokladnice milostí, nauč mě správně využívat drahocenný čas

  • z jehož pokladnice neubývá, chraň mě od každé nelásky a pýchy

  • jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám

  • dárce přemnohých darů, nauč mě vyhýbat se neužitečným činnostem a planým řečem

  • z jehož plnosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet i umět promluvit v pravý čas

  • věčná Lásko, nauč mě dávat dobrý příklad jiným

  • nekonečná Dobroto, dej mi vytrvalost v dobrém

  • sladký Utěšiteli, nauč mě správně jednat s lidmi

  • milý Příteli duší, nauč mě nikoho neposuzovat a na křivdy nevzpomínat

  • obšťastňující světlo duše, nauč mě vidět potřeby druhých a nezanedbávat dobré skutky

  • Otče ubohých, dej mi poznat moje chyby

  • který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti

  • před kterým nic není utajeno, nauč mne unikat nástrahám ďáblovým

  • který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí těla i ďábla.

  • který znáš i moji budoucnost, svěřuji do Tvé ochrany a péče sebe,  svoji rodinu, přátele, dobrodince a všechny lidi.

  • s Tvojí Božskou pomocí nauč mne žít ke cti a slávě Boží, ke spáse duše a radosti Matky Boží, abych mohl umřít jako užitečný sluha.

Amen

  NOC KOSTELŮ  
pátek 28. května 2021

Noc kostelů.jpg

Kostel sv. Martina

bude otevřen od 18 do 21 hod.

 

 • Vše začne modlitbou za město.

 • Pak jste zváni k soukromé modlitbě.

 • k prohlídce kostela,

 • zrestauro-vaného oltáře sv. Anny

 • i nově upravené Klubovny.

 • V kapli sv. Josefa najdete kout s citáty a zamyšleními.

 • Na losovacím kole budete mít možnost si vylosovat jednu z 51 vlastností sv. Josefa v souvislosti s Rokem sv. Josefa.

 • Občas zaslechnete živou hudbu na varhany či na kytaru. 

 

WWW.NOCKOSTELU.CZ 

VELIKONOCE 2021

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ 2021.png

Ježíš je vítěz nad hříchem.

Ježíš je vítěz nad bolestí.

Ježíš je vítěz nad smrtí.

Ježíš je vítěz nad světem.

 

Tak se ho pevně drž už od této chvíle!

Milé sestry, milí bratři,

skutečnost, že  se Písmo nezabývá  popisováním události Kristova vzkříšení, snad nepřekvapuje. Jde o událost mimo zkušenost kohokoliv z nás, a tedy nepopsatelnou. Písmo bere vzkříšení

Ježíše Krista jako fakt a mnohem více si všímá důsledků této události.

Ti, kteří měli strach, se najednou nebojí.

Ti, kteří byli plni zklamání a smutku, jsou šťastní a plni života.

Ti, kteří nevěděli, co dělat,  jednají s rozhodností.

A v tomto  výčtu by se dalo ještě pokračovat.

Svědectví těchto lidí je jednoznačné. Ježíš žije - a oni se  s ním setkali.

 

Od Jana přes  váhajícího skeptika Tomáše až po Kristova odpůrce, Pavla z Tarsu. To nejdůležitější v jejich životech se odvíjí od setkání se Vzkříšeným. Všechno, co prožili, všechno, co znali z Písma, všechny dřívější události s Ježíšem – to vše zapadá do sebe a tvoří jednotný celek, otevřený k dalšímu doplňování. Základní jistota zůstává – Ježíš žije, není mrtvý. A to je pravý důvod velikonoční radosti, v níž zvěstují lidem, že skrze Krista dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.

A k tomu každému z vás ze srdce žehnám.                                Váš biskup Vojtěch

Další informace z farnosti Třebíč - město

 • Na nedělní mše svaté v 8.00 a 10.30 je nutná rezervace!
  Pouze dva lidé, kteří si zadali úmysl na mši svatou jsou automaticky započítáni a tedy rezervaci nepotřebují.

 • Nedělní katecheze pro děti bude od 9. května při mši svaté v 8.00 a v 10.30.

 • Sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém východě činila 25 500 Kč. Všem dárcům děkujeme.

 • Podávání svatého přijímání je pouze ve všední den před mší svatou v cca 7.07 hod.

 • Sbírka na novou střechu bude v neděli 16. května.

 • V neděli 30. května je večerní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice na starém hřbitově.

 • Žehnání farního sadu. V neděli 30. května v 14.30 bude žehnání farního sadu. Vstupenkou je jedna lahev vody pro naše stromky .

 • Kostelní oplatky v novém provedení s motivy třebíčských kostelů a našeho betléma jsou opět k dostání za stejnou cenu 40,- Kč. Najdete je v kostele u trezoru.                   

 • Sbírka na novou střechu kostela sv. Martina vynesla v dubnu 13 400 Kč. Dary v trezoru činily dalších 6 400 Kč. Všem dárcům děkujeme. Oprava střechy bude probíhat od roku 2022, pokud dostaneme státní příspěvek.

 • Oprava oltáře sv. Anny v kostele sv. Martina je již u konce. Celá etapa v letošním roce stála 202 230. Ministerstvo kultury na ni přispěje částkou 170 000 Kč. Zbývající část 32 230 zaplatí naše farnost. V následujícím roce 2022 budeme pokračovat v opravě protějšího oltáře sv. Josefa.

 • Loterie sv. Josefa probíhá také v kapli sv. Josefa v našem kostele. je možnost si vytočit jednu vlastnost sv. Josefa, nebo je zde i hrníček „Pij z vlastností sv. Josefa“, ze kterého je možno si vzít - náhodně vytáhnout také jednu vlastnost. Je to zvláště vhodné pro ty, kterým to lépe vyhovuje.

Modlitba přímluvná.jpg

MODLITBA ZA NAŠE  FARNOSTI A ZA MĚSTO (ve 21 h)

Dobrý Pane!

 • Obracíme se na Tebe v této těžké době, kdy nemůžeme být spolu, ale o to víc se chceme sjednotit v modlitbě. 

 • Děkujeme Ti za naše farnosti a za to, že jsi uprostřed nás. 

 • Prosíme Tě o zastavení z pandemie koronaviru, která působí tolik utrpení v celém světě.

 • Prosíme za nemocné, abys je utěšil a uzdravil.

 • Prosíme o sílu pro zdravotníky

 • a o moudrost pro vlády v postižených zemích. 

 • Odevzdáváme Ti také sebe navzájem 

 • a prosíme za všechny lidi v našem městě i kraji. 

 • Dávej nám sílu a útěchu v utrpení, ochraňuj nás od zlého 

 • a veď nás svým Svatým Duchem, ať se dobře rozhodujeme, 

 • myslíme i na dobro ostatních lidí a žijeme podle Tvé vůle. 

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Důležité odkazy na aktuální dění .

Kliknutím na událost se zobrazí podrobnosti.

 

Kalendář nastávajících akcí

Po zrušení mimořádných  opatření bude aktualizován.

31. prosince 2020

čtvrtek

Tříkrálová sbírka potrvá od 1. - 24. ledna 2021

3. ledna 2021

neděle

17.00

KG - přímý přenos

Tříkrálový koncert - přímý přenos