Římskokatolická farnost Třebíč-město

Kostel Svatého Martina

ZPOVÍDÁNÍ v kostele sv. Martina
 
1/2 hod přede mší svatou.
Středa kromě prázdnin
  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 
Rozpis aktualizován - září 2021
farnosti
Po
St
Čt
9.00
14.00
9.00
15.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00
INfo-logo2.png

24. října 2021

INFORMACE PRO
TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

POŘAD BOHOSLUŽEB v třebíčských kostelích 
na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

Příležitost ke svátosti smíření je

 • vždy 1/2 hod před mší svatou.

 • Od středy 14. dubna 8 – 10 a  14 – 16 hod. 

Římskokatolická farnost Třebíč - město

kostel sv. Martina

Třebíč, Martinské nám. 87/20

Farář: P.Jiří Dobeš

560 000 522, 728 133 220

trebicmartin@volny.cz

http://www.trebicmartin.cz

MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY 2021/22

Schůzky budou probíhat v neděli jednou za čtrnáct dní od 9:00 v klubovně vedle kůru.

Farnost zve na akce
Kliknutím na nadpis nebo tlačítko "Zobrazit podrobnosti" se zobrazí celý text a obrázek.
Kliknutím na obrázek se obrázek zvětší.

31. října 2021

neděle

17.00

Třebíč

Rozpis bohoslužeb na hřbitově.
Podmínky pro získání plnomocných odpustků.

11. listopadu 2021

čtvrtek

19.00

Kostel svatého Martina, Třebíč

Varhaní koncert duchovní hudby. Účinkují Anna Kolaříková, žáci ZUŠ Třebíč, Pěvecký sbor Differo.

12. listopadu 2021

pátek

16.00 - 17.30

Kostel sv. Martina v Třebíči

Římskokatolická farnost Třebíč-město zve všechny děti a rodiče na oslavu svátku svatého Martina spojenou s průvodem světýlek v pátek 12. listopadu 2021 .

13. listopadu 2021

sobota

19.15

Kostel sv. Martina v Třebíči

Divadlo jednoho herce: mistr Miroslav Gabriel Částek - DOPIS PRO TEBE
Příběh o lásce, ztrátě i darech života na motivy knihy Daniela Gottlieba Dopisy Samovi.

Další informace z farnosti Třebíč - město

 • Mše svatá ve čtvrtek 11. listopadu na sv. Martina bude již v 17.00 hodin.

 • Příprava na 1. sv. přijímání začne ve středu 24. listopadu po mši svaté od 17 hodin v Klubovně kostela u kůru. Další přípravy jsou 1., 8. a 15. prosince. Předpokladem je, že děti chodí do náboženství již třetím rokem, pravidelná účast

 • na nedělní mši sv. a především osobní vztah s Ježíšem, který se buduje skrze modlitbu. Přihlaste se v sakristii u otce Jiřího. Účast na středeční mši svaté se doporučuje, ale není podmínkou. Snažně se doporučuje, aby děti byly doprovázeny jedním z rodičů.

 • Úmysly na mše svaté na příští rok se přijímají od 1. neděle adventní od soboty večera 27. listopadu – pět úmyslů za rodinu z toho nejvýše dva v neděli. Je třeba spravedlivě myslet i na druhé, kteří přijdou po nás. Jeden úmysl na významnou rodinnou událost – výročí je možné objednat již během měsíce listopadu.

 • Nejbližší volné úmysly na mše svaté: pondělí 8. listopadu v 17 hod. na hřbitově, středa 10. listopadu v 7.15 hod.; úterý 16. listopadu v 7.15 hod.; středa 17. listopadu v 8 hod.; středa 24. listopadu v 7.15 a v 16 hod.

 • Od neděle 10. října začnou u sv. Martina pravidelné ministrantské schůzky.
  Začátek bude po ranní mši svaté v klubovně vedle kůru. Rozpis na školní rok 2021/22 je dostupný na webu farnosti. (10. a 24. října…)
  Jsou zváni i ti, kdo neministrují, ale mají o tuto službu zájem.

 • Pravidelná adorační služba pokračuje od 1. září. Prosíme o další dobrovolníky, kteří by se zapsali a pomohli k zajištění otevření našeho kostela.

 • Nedělní katecheze pro předškolní i školní děti začaly v září.

 • Přijmeme pomoc při úklidu kostela. Uklízí se každé pondělí po ranní mši svaté. Ochotníci, rádi vás uvítáme.

 • Desinfekce na ruce je v kostele u každého vchodu ve spreji. Taktéž svěcená voda je v ručním dávkovači s popiskem „Svěcená voda  “ umístěna u každého vchodu v kropence.

 • Dovoz starších lidí do kostela.
  Prosíme o pomoc s dovozem starších lidí do kostela. Autobusy MHD zastavují daleko od kostela. Někteří lidé taky nemají, koho by o odvoz poprosili. Prosím, aby se přihlásili jak ti, kteří jsou ochotni odvést starší lidi do kostela, tak ti, kteří by rádi v našem kostele navštívili bohoslužby. Nemusí to být úplně každou neděli, aby řidiči nebyli touto službou svázáni. Přihlaste se u pana Ladislava Mayera 702 375 000, nebo u pana Igora Tůmy 724 124 369. Nemocní, nebojte se říci si o pomoc. Řidiči, nabídněte svoji pomoc. 

 • Příprava na biřmování začne pravděpodobně až v září 2022 vzhledem k nejisté situaci s epidemií, ale především, aby si současní pomocníci mohli trošku oddychnout a nabrat nové síly, pokud budou ochotni se podílet i na další přípravě. 

 • Poznání kostela sv. Martina - v blízkosti oltářů, obrazů, soch najdete na 25 popisů, které vám pomohou lépe poznat náš kostel sv. Martina. 

 • Oprava oltáře sv. Anny v kostele sv. Martina je již u konce. Celá etapa v letošním roce stála 202 230. Ministerstvo kultury na ni přispěje částkou 170 000 Kč. Zbývající část 32 230 zaplatí naše farnost. V následujícím roce 2022 budeme pokračovat v opravě protějšího oltáře sv. Josefa.

 • Loterie sv. Josefa probíhá také v kapli sv. Josefa v našem kostele. je možnost si vytočit jednu vlastnost sv. Josefa, nebo je zde i hrníček „Pij z vlastností sv. Josefa“, ze kterého je možno si vzít - náhodně vytáhnout také jednu vlastnost. Je to zvláště vhodné pro ty, kterým to lépe vyhovuje.

Synoda 2021 - 2023 krok za krokem - Co je to synodální proces? 

 • Týká se mne osobně?

 • Jak bude tento proces probíhat a jak bude realizován?

 • Jaký bude mít dopad?

 

Odpovědi naleznete v článku a infoletáčku, který připravila Česká biskupská konference.

Co je to synoda? „Synoda“ slovo se skládá se z řecké předpony σύν, tedy „s“ nebo „spolu“, a z podstatného jména ὁδός, tedy „cesta“. Vyjadřuje společně prožívané putování Božího lidu. To odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6) a nás na tuto cestu učednictví stále znovu zve. Od prvních staletí se slovem „synoda“ označují církevní shromáždění, svolaná na různých úrovních.

Více zde:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211008narodni-synodalni-tym-a-hlavni-temata-synody-2021-2023

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211001synoda-2021-2023-krok-za-krokem

https://www.biskupstvi.cz/2021-10-11-biskup-cikrle-zahaji-diecezni-fazi-synody-o-synodalite

https://www.biskupstvi.cz/2021-10-11-diecezni-synodalni-tym

https://www.biskupstvi.cz/2021-10-11-tema-synoda-na-jednom-miste

    

Modlitba za průběh synody

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, shromážděni ve tvém jménu.

Provázej nás Ty sám, vstup do našich srdcí a vytvoř si v nich domov.

Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, uč nás, jak na ní vytrvat.

Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů.

Nedopusť, abychom propadli zmatku, nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí, nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,

abychom nesešli z cesty pravdy a neodchýlili se od toho, co je správné.

To vše žádáme od tebe, jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase, a ve společenství s Otcem i Synem na věky věků.

Amen.

Papež: Kéž se synoda stane časem obývaným Duchem svatým

Synoda není parlament, synoda není průzkumem veřejného mínění, synoda je eklesiální událostí, jejímž protagonistou je Duch Svatý.

Není-li Ducha, není synody.

Papež František to připomněl při reflexi předcházející slavnostnímu zahájení synodního procesu.
Ve své promluvě položil důraz na tři klíčová slova: společenství všech pokřtěných, účast a poslání církve v dnešním světě.

Rizika synodního procesu

Synoda nabízí velkou příležitost k pastoračnímu obrácení v misijním a ekumenickém rozměru, ale nese s sebou i určitá rizika:

Formalismus.

Synoda je procesem skutečného duchovního rozlišování, které neslouží k tomu, abychom se sami prezentovali v pěkném světle, nýbrž abychom spolupracovali na Božím díle v dějinách.

Intelektualismus:

Ten by synodu mohl proměnit v jakousi studijní skupinu zabývající se pouze sebou, odtažitou od reality svatého Božího lidu a konkrétního života komunit žijících na celém světě.

Nečinnost:

Tu charakterizuje výrok: "tak to bylo vždycky", je lepší nic neměnit.

Čas milosti

Svatý otec vyjádřil přání, aby synoda byla časem obývaným Duchem svatým. Potřebujeme nový Boží dech, který osvobozuje od všech omezení, oživuje to, co je mrtvé, osvobozuje od pout a šíří radost. Aby se církev stala "jinou", otevřenou novosti, kterou jí chce Bůh nabídnout, je třeba důrazněji a častěji vzývat Ducha svatého a naslouchat mu, kráčet společně s porozuměním a odvahou.

Kéž se synoda nezredukuje na neplodné diskuse!

Na závěr své promluvy připojil František modlitbu:

Přijď, Duchu svatý.

Ty, který probouzíš nové jazyky a vkládáš nám do úst slova života, chraň nás, abychom se nestali muzejní církví, která je krásná ale němá, s velkou minulostí a malou budoucností. Přijď mezi nás, abychom se v synodální zkušenosti nenechali přemoci zklamáním, nerozředili proroctví, abychom všechno nezredukovali  na neplodné diskuse. Přijď, Svatý Duchu lásky, otevři naše srdce, abychom naslouchali. Přijď, Duchu svatosti, obnov svatý lid věrný Bohu.

Přijď, Duchu Stvořiteli, a obnov tvář země.

Mons. Pavel Konzbul: O synodě 

Milí bratři, správcové farností (faráři, administrátoři a rektoři),

    od neděle 17. října  2021 začíná v každé diecézi první fáze synodálního procesu. Jeho cílem je skrze modlitbu a dialog oživení církve a nastoupení synodální cesty. V každé diecézi byl jmenován koordinátor tohoto procesu a ten si ustanovuje tým spolupracovníků. V naší diecézi jsou členy tohoto týmu P. ThLic Petr Šikula (pro děkanství brněnské, rosické, modřické, blanenské, tišnovské a farnost Petrov), P. Mgr. Pavel Šenkyřík (pro děkanství velkomeziříčské, źďárské, boskovické, jihlavské a třebíčské), P. Mgr. Pavel Kafka (pro děkanství mikulovské, hustopečské, hodonínské, slavkovské a břeclavské) a P. Miloš Mičánek (pro děkanství moravsko-krumlovské, znojemské, vranovské, telčské a moravsko-budějovické). P Mgr. Ing. Jiří Janalík byl jmenován pro synodální proces na církevních školách a sestra Ing. Krista Chládková OP pro řeholní komunity naší diecéze, které jsou zvány, pokud je to možné, aby se zapojily do dění v místních farnostech. Administrativně bude komunikaci řešit paní Mgr. Marie Pospíšilová z brněnského biskupství, kterou mnozí znáte z programu Noc kostelů.

    Žádám vás proto, abyste do konce října 2021 nahlásili koordinátora synodálního procesu ve vašich farnostech. Je vhodné jej volit ze členů pastoračních rad. Farní synodální skupiny se mají setkat  do konce ledna 2022 třikrát a mají skrze modlitbu, naslouchání a vzájemné sdílení  prožívat synodální cestu.

Pomocí jim bude desatero témat, které naleznete na adrese

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211008narodni-synodalni-tym-a-hlavni-temata-synody-2021-2023 .

Ta budou ovšem ještě detailněji rozpracována. Méně početné farnosti mohou mít skupinu společnou. Snahou je oživení dialogu a také získání podnětů, které skupinka na závěr shrne formou vyplnění tematického dotazníku.

   

Pro vzájemnou komunikaci byla zřízena e-mailová adresa  synodalita@ dieceze.cz, na kterou prosím zašlete kontakt (jméno, příjmení, farnost a e-mailovou adresu) na vašeho farního koordinátora a na ni také směřujte své dotazy. Ty vám rádi zodpoví výše jmenovaní členové diecézního týmu. Milí spolubratři, chápu, že se může zdát celý proces časově náročný, nicméně,  papež František nás jasně vyzývá: „Nenechme si ujít milostivé příležitosti k setkání, k vzájemnému naslouchání a rozlišování.“

Děkuji za vaši službu a nasazení pro církev

Mons. Pavel Konzbul

Váš biskup Vojtěch

Milé sestry, milí bratři,

jak už víte, po dosažení 75 let věku jsem zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a prosím vás, abyste jeho rozhodování o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. Pokud se chcete modlit společně, můžete použít  modlitbu uvedenou níže.

Váš biskup Vojtěch

Modlitba za nového biskupa:

Bože, Dobrý pastýři,

svěřujeme ti jmenování nového brněnského diecézního biskupa a prosíme:

veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.

Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem

a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

S církevním schválením Biskupství brněnského čj. Ep/701/21 ze dne 8. 9. 2021

     Nová střecha kostela sv. Martina    

V roce 2021 proběhnou přípravné práce - projekty, výběr firmy na opravu střechy.

V roce 2022 by začala výměna střešní krytiny za předpokladu státního příspěvku a nashromáždění dostatečných financí na vlastní podíl.

Sbírka na novou střechu bude bývat opět jednou za měsíc, nejčastěji 3. neděli v měsíci, pokud do toho nevstoupí jiná hlášená sbírka. 

V měsíci červnu:

Sbírka na střechu kostela vynesla celkem 38 900 Kč, z toho

25 800 Kč - nedělní sbírka v kostele  a 13 100 Kč  - dary do trezoru. 

Všem dárcům děkujeme.

O stavu projektu a nashromážděných finančních prostředcích budeme průběžně informovat.
Sbírka-graf-2021-08.png

Důležité odkazy na aktuální dění .

Kliknutím na událost se zobrazí podrobnosti.

PULS v číslech-na šířku.jpg