top of page
Římskokatolická farnost Třebíč-město
Kostel Svatého Martina
2023-Pravidelné bohoslužby.png
Kostel sv. Martina Třebíč.jpg
01_Otevření_2019_11.png

ZPOVÍDÁNÍ v kostele sv. Martina​

 

1/2 hod přede mší svatou.

Středa kromě prázdnin

  8.00 - 10.00
14.00 - 16.00 

Po

St
Čt

9.00
14.00
9.00
15.00

- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00

Bohoslužby v Třebíči

18. února 2024

INFORMACE PRO TŘEBÍČSKÉ FARNOSTI

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

v třebíčských kostelích na období 14 dní,
intence mší svatých, 

dění v třebíčských farnostech.

   Křížová cesta   

Pobožnosti Křížové cesty u sv. Martina

každou středu a pátek po ranní mši svaté. 

každou postní neděli v 14.30 - předmodlívají se jednotlivé stavy:

 • 18. února - vede  o. Jiří

 • 25. února - vedou   ženy

 • 3. března - vedou  muži

Co je křížová cesta a jak se jí modlit?

Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem k Otci přislíbil Pán Ježíš svým učedníkům: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“. Tím ale řekl totéž i všem generacím věřících.

Každý z věřících v Krista na sobě může zakoušet jeho věrnost tomuto zaslíbení; stačí, že se mu s vírou otevře a spolehne se na něj. 

Je to především jedinečný způsob, jak vědomě propojit to těžké v našem životě s Kristem a s mocí jeho lásky, jak si uvědomit a prožít, že na životní těžkosti nejsme sami.

Křížová cesta je od brněnské sochařky Marie Krásenské.
Jednotlivá zastavení jsou umístěna v chrámové lidi na bočních sloupech.

Byla zhotovena na zakázku pro třebíčský chrám v roce 1954.
Je vyrobena z pálené sádry, rám je z amerického ořechu, částečně zlacený.
Instalována byla v prosinci 1954, požehnána byla 20. února 1955 P. Aegidiem Pytlíčkem, provinciálem řádu kapucínů. 
Stála 13 000 Kč.

Informace z farnosti Třebíč - město
 • Pobožnost Křížové cesty – každou středu a pátek po ranní mši svaté a v neděli v 7.30 a odpoledne v 14.30, kdy se ji předmodlívají jednotlivé stavy.

 • Sbírka na bible: se vybralo 26 700 Kč. Všem dárcům děkujeme.

 • Sbírka na novou střechu se bude konat o 18. února o 1. neděli postní.

 • Farní rada bude 19. února v 19 hodin.

 • Sbírka na Haléř sv. Petra se bude konat dne 25. února o 2. neděli postní.

 • Mariánské večeřadlo: v pondělí 4. března v kostele u sv. Martina pod vedením P. J. Stříže. Od 13 hod. možnost soukromých modliteb, 13.30 modlitba růžence; 14 hod. mše svatá, následuje Mariánské večeřadlo.

SPOLEČNÉ

Pobožnosti Křížové cesty každou postní neděli v 14.30 u sv. Martina.

18. února se ji předmodlívá o. Jiří
25. února se ji předodlívají ženy
3. března se ji předmodlívají muži


Postní podvečery: Přemítání nad Desaterem

Každou postní neděli (vyjma Květné neděle) v 17 hod. v kostele na Jejkově.
V přednáškách se budou střídat třebíčští kněží, po přednášce bude prostor k diskuzi.


Postničky – po celou dobu postní je možné a vhodné konat půst tak, aby to, co ušetříme, odřekneme si, pomohlo jiným. Usnadněním k tomu může být i postnička. Modlitba – půst – almužna patři k sobě. Nejde v prvé řadě o množství peněz, ale o změnu smýšlení a citlivosti k potřebným okolo nás. A dobré slovo, pochopení, skutky duchovního milosrdenství, povzbuzení se penězi stejně nedá vyjádřit.


Příprava na biřmování

Příprava na biřmování: začátek je plánován na pátek 5. 4. 2024.
Přihlašovat se můžete od neděle 4. 2. skrze webový formulář

https://forms.gle/2kMEtbY9eK8SAnrk8

případně na QR kódu na plakátku na nástěnce. Udílení svátosti biřmování je výhledově plánováno přibližně na první polovinu června 2025.
Případné dotazy směřujte na: vojtech.loub@gmail.com.


DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

Diecézní setkání mládeže: V roce 2024 se diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem uskuteční v sobotu 18. května 2024 v Třebíči.


Jarní prázdniny - soutěže, hry, tvoření… 12. - 16. února od 9 do 12 hod. na faře na Jejkově (vstup vchodem od zimního stadionu). Těšíme se na vás. Přihlášky: Renata Jurková email: jurkova.renata@gmail.com nebo tel.: 728 257 788.


Tábor Duchnička – se uskuteční od 4. do 10. srpna na faře v Brtnici.

Tábor Duchna - se uskuteční od 11. do 17. srpna na faře v Brtnici.
Přihlášky Jurková Renata 728 257 788 nebo email: jurkova.renata@gmail.com.


   Zveme vás na akce 
Kliknutím na tlačítko  se zobrazí podrobnosti.  Kliknutím na obrázek se obrázek zvětší.    

4. února 2024

neděle

JEJKOV -kostel Proměnění Páně

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ

Jejkov - duben 2024 až červen 2025

SETKÁNÍ: VŽDY V PÁTEK OD 19 DO 21 HODIN 

PŘÍSPĚVEK: 800 KČ (NA POKRYTÍ NÁKLADŮ PŘÍPRAVY - MATERIÁLY APOD.) 

PŘIHLAŠOVÁNÍ OD 4. 2. 

PŘES WEBOVÝ FORMULÁŘ:  

https://forms.gle/2kMEtbY9eK8SAnrk8

nebo  QR KÓD - viz plakátek a nástěnka kostela

VÍCE INFORMACÍ: VOJTECH.LOUB@GMAILCOM  


3. března 2024

neděle

17.00

JEJKOV -kostel Proměnění Páně

POSTNÍ PROMLUVY: PŘEMÍTÁNÍ NAD DESATEREM

V 17 HODIN V KOSTELE PROMĚNĚNÍ PÁNĚ NA JEJKOVĚ 

 • 18. února o. Vojtěch Loub - Úvod a 1. přikázání 

 • 25. února o. Pavel Opatřil - 2. a 3. přikázání 

 • 3. března o. Jiří Dobeš - 4. a 5. přikázání 

 • 10. března o. Vojtěch Loub - 6. a 9. přikázání 

 • 17. března o. Pavel Opatřil - 7., 8. a 10. přikázání 

8. března 2024

pátek

18.00

JEJKOV -kostel Proměnění Páně

NOC PRO PÁNA

Kostel Proměnění Páně  Třebíč – Jejkov

 • eucharistická adorace  

 • prostor pro ztišení  

 • čas na osobní modlitbu  

 • možnost duchovního rozhovoru  

 • četba Písma svatého  

 • svátost smíření

Zahájení v pátek v 19:00 hodin.

Zakončení v sobotu ráno v 7:30 hodin  svátostným požehnáním a slavením mše svaté.

Zprávy z farnosti

Nová střecha kostela sv. Martina

V roce 2023 pokračovala oprava střechy.

U bočního vchodu od fary si mohli prohlédnout některé shnité trámy ze střechy, které byly nahrazeny novými. Fotografie jsou dostupné na farním webu.


Sbírka na střechu kostela v měsíci únoru 2024:

Sbírka  24 600 Kč.

Dary v trezoru    7 300 Kč.

Všem dárcům děkujeme.


Roční přehled sbírek:

2021           426 618 Kč

2022           512 760 Kč

2023           649 400 Kč

Celkem      1 588 778 Kč

Obrázky  původního stavu střechy - ZDE

Obrázky  průběhu oprav střechy - ZDE

O stavu projektu a nashromážděných finančních prostředcích budeme průběžně informovat.

Třebíčské koledy NAŽIVO!

Přijďte si zazpívat!

26. prosince 2023 v 16 hod., kostel sv. Martina v Třebíči

Nejznámější koledy přímo od nás z Třebíče.

Dirigent a režie: Karel Tomek

Výklad o historii třebíčských koled: Petr Svoboda

Průvodní slovo k zamyšlení: Klára Tůmová

Závěrečné slovo a přání: P. Jiří Dobeš

Průvod světýlek k Misijnímu kříži.

Děti dnes, 12. listopadu, šli do martinského průvodu s rozsvícenými lampiony. Svatý Martin podnes fascinuje děti tím, jak srdnatě rozťal mečem vlastní plášť, když viděl mrznoucího chudáka.

Oslava svátku svatého Martina v našem kostele.

Milosrdný Bože, dal jsi nám svatého Martina, který ti sloužil už jako voják a který měl soucit s bídou chudých, takže se rozdělil o plášť se žebrákem.

Ale připomínáme si také biskupa Martina, který budoval církev s láskou, milosrdenstvím a zároveň s jasností.

Děti dnes půjdou do martinského průvodu s rozsvícenými lampiony. Svatý Martin podnes fascinuje děti tím, jak srdnatě rozťal mečem vlastní plášť, když viděl mrznoucího chudáka.

Často míváme pocit, že nejsme pro tento svět důležití. Nezanecháváme v něm tak zřetelnou stopu jako svatý Martin. A přece nám skrze něho chceš ukázat, že i my můžeme otisknout do světa svou stopu a že i to, co po sobě zanecháme, bude mít svůj účinek.

Daruj nám dnes svého Ducha lásky a milosrdenství,

aby stopa, kterou otiskujeme do tváře tohoto světa, byla pro ostatní stopou lásky a milosrdenství,

aby se tak i jejich srdce otevřelo tvému milosrdenství. Amen.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
V neděli 22. října v kostele sv. Martina přijalo svátost biřmování 16 mladých.

Některé myšlenky z kázání:

Za chvíli, milí biřmovanci, budete pomazáni križmem a uslyšíte slova:

"Přijmi pečeť daru ducha svatého".

Ve Starém zákoně bylo zvykem pomazat ty kategorie lidí, kteří měli specifické poslání a pro ně potřebovali zvláštní pomoc Božího ducha.

l vy dnes přijmete nové poslání, kterým bude vložen poslední chybějící kamínek do mozaiky vaší křestní milosti. Bude to kamínek darů, charismat a jako svěží desert ovoce Ducha Svatého....

Modlitba a čin znamenají pro mnohé lidi dva protipóly. Domnívají se, že by místo modlení měli raději jít a přiložit ruku k dílu. Jen v případě, že už nedokážou udělat nic jiného, tak sáhnou k modlitbě. Nasadit vlastní síly a současně se modlit patří k sobě. To, že se za nás někdo jiný pomodlí, když máme problém, je primárně záležitostí vztahu, a nikoliv efektivity, jak to dopadne. Křesťanství je přesvědčeno, že Bůh nedělá sám od sebe nic, co může delegovat na své tvory. Bůh nám radí v Bibli dělat často pomalu a klopýtavé, co by sám zvládl v mžiku, tím v nás ovšem kultivuje vztah, a to nejen k němu, ale i k lidem kolem nás. A znakem této kultivace je i svátost biřmování, které otevírá nové obzory naší víry ....

Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem.

Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem Pavlem Konzbulem se  uskutečnilo ve čtvrtek 5. října na Petrově.

Zde je k vidění několik momentek ze setkání.

Oprava podlahy na faře zdárně ukončena.

Oprava jídelny v přízemí fary zdárně dokončena.

 Byla odstraněna dřevěná podlaha a  shnité trámy, provedeno  odvlhčení, výmalba a položení nové dřevěné podlahy.

Oprava - Oltář svatého Josefa

Opravy v roce 2023:

 • Král David a Alegorie nad oltářem - dokončení sochařského díla - Vlasta Douša:   
  cena 188 025 Kč

 • Pokračování oprav mramorů na oltáři - Jan Tomíček:  
  cena 499 400 Kč

 • Pozlacovačské práce - první část: Ladislav Moravec:  
  cena  70 000 Kč

Celkové náklady v r. 2023 budou 757 425 Kč


Portálový oltář sv. Josefa v pravé boční kapli pochází z roku 1756.

Je zděný, obložený imitací mramoru.

Vysvěcen byl 30. června 1772 zároveň s hlavním oltářem a protějším oltářem v kapli sv. Anny.

Štukové sochy jsou z dílny Josefa Winterhaldera z let 1759 - 1760.

Oprava oltáře začala v červnu 2022 .

Náklady v roce 2022 byly 350 575 Kč.
Dotace od Ministerstva kultury činily 300 000 Kč, zbývající část pokryly příspěvky farnosti.

Oprava klubovny SPOMAL je dokončena.

Opravy klubovny Spomal 

Provedla se oprava podlahy, vymalování a položil nový koberec.

V přilehlé chodbě se provedlo odvlhčení, položila nová podlaha, pořídilo nové WC, umyvadlo, izolace trubek topení. 

Cena 145 585 Kč. 

V ceně zatím nejsou započteny instalatérské práce.

Vlajka2.jpeg

   Zprávy o P. Petru Krenickém:  

26. prosince
Přátelé z Ukrajiny přišli poděkovat za poskytnutou pomoc a zazpívali v kostele sv. Martina ukrajinské koledy.

bottom of page